15 november 2022

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden SparkWise Nederland BV

1. Algemeen & Toepasselijkheid
1.1 SparkWise Academy en SparkWise Institute zijn handelsnamen van SparkWise Nederland B.V., gevestigd te Almere in het SketchHouse aan het adres Randstad 22-9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63889056. E-mailadres: office@sparkwise.nl. SparkWise is als opleidingsinstituut officieel geregistreerd bij het CRKBO. Volg deze link: https://www.crkbo.nl/Register/Instellingen en voer SparkWise in het zoekvenster in.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SparkWise Nederland BV, hierna “SWN” en de natuurlijke of rechtspersoon hierna “de klant”, en op alle door SWN aan de klant verstrekte aanbiedingen en offertes, die toezien op het online leveren van cursussen of het online aankopen van producten.

1.3 De klant is iedere natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks via de website van SWN, of in mondelinge overeenkomst, een zakelijke overeenkomst aangaat en/of via www.sparkwiseacademy.com online cursussen afneemt en/of online producten koopt.

1.4 SWN heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website van SWN en zijn van toepassing vanaf de dag van de publicatie of op de website vermelde datum. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe overeenkomsten en op alle geldende en nog lopende overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

1.5 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming overeenkomst, herroepingsrecht
2.1 De overeenkomst komt tot stand nadat SWN per email een opdrachtbevestiging heeft verzonden aan de klant die een opdracht geeft. Zie voor de online cursussen de Algemene Voorwaarden op www.sparkwiseacademy.com

2.2 De overeenkomst is na verzending van de opdrachtbevestiging door SWA onherroepelijk.

3. Duur overeenkomst
3.1 De overeenkomst wordt in het geval van een opdrachtbevestiging aangegaan voor de termijn van de opdracht.

3.2 De overeenkomst kan na ommekomst van de eerste opdracht worden opgezegd of naar de wens van de klant worden verlegd voor bepaalde of onbepaalde tijd.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere wettelijke heffingen. Indien de prijzen zijn vrijgesteld van BTW zal dit als zodanig vermeld worden.

4.2 De door SWN weergegeven prijzen zijn geldig zolang het aanbod door de klant niet is geaccepteerd door het plaatsen van een opdracht.

4.3 Indien SWN de diverse methodieken die SWN beheerst wijzigt, vernieuwt of upgrade naar een vernieuwd level, is SWN gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. De prijsstijging wordt in de offerte en opdrachtbevestiging vermeld.

5. Betaling, automatische incasso
5.1 Betalingen voor de opdracht wordt in fases uitgevoerd, aangezien de klant op weekbasis of tweewekelijks evalueert of de lopende opdracht naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Voor de eerste termijn geldt een retainer van 25% van de geaccordeerde offerte en opdrachtbevestiging. Het tweede deel is 50% van de geaccordeerde offerte en opdrachtbevestiging. Het laatste deel van 25% op basis van de geaccordeerde offerte en opdrachtbevestiging, tenzij en sprake is van nacalculatie, omdat de klant additionele opdrachten heeft gegeven lopende de overeengekomen opdracht.

5.2 Bij het plaatsen van de opdracht ontvangt de klant een factuur voor de gehele looptijd van de opdracht, dit om onnodig administratieve rompslomp te voorkomen.

5.3 De klant is niet gerechtigd om enige vordering op SWN te verrekenen met de door SWN in rekening gebrachte bedragen.

5.4 Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn is voldaan zal SWN de uitvoering van de opdracht niet uitvoeren of per direct opschorten. De klant is van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan SWN vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

5.5 Ingeval na aanmaning daartoe nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan SWN verschuldigde jaarlijkse hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of SWN buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van SWA om schadevergoeding te vorderen.

5.6 Onverminderd de overige rechten van SWN uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens SWN gehouden om de (incasso-)kosten die SWN heeft moeten maken te vergoeden, voor zover die verder gaan dan het versturen van een aanmaning of schikkingsvoorstel. De kosten worden vastgesteld op basis van de wet normering buitengerechtelijke Incassokosten en het bijbehorende besluit.

5.7 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten

6. Uitvoering en vertrouwelijkheid
6.1 SWN spant zich in om de dienstverlening ten aanzien van de opdrachte(en) zo optimaal mogelijk uit te voeren. Hierbij is transparantie van de lopende opdracht essentieel voor de opdrachtgever.

6.2 SWN is niet verantwoordelijk voor de werking van de computersystemen van de klant, noch voor onderbrekingen van de opgeslagen informatie na het overhandigen van informatie of kennis of door eventuele storingen in de (door de klant gebruikte) internetverbindingen.

6.3 De betalingsverplichting van de klant vervalt hierdoor niet, evenmin bestaat recht op teruggave, ongeacht de daadwerkelijke beschikbaarheid of de mate van gebruik, om welke reden dan ook. De betalingsverplichting van de klant blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst van toepassing, ongeacht het daadwerkelijk gebruik van de verstrekte informatie cq kennis.

6.4 Alle (op welke manier ook) door de klant aan SWA verstrekte informatie wordt vertrouwelijk en conform de AGV/GDPR behandeld.

6.5 SWN verwerkt persoonsgegevens conform de eisen die de privacywetgeving stelt. In de privacyverklaring op de website van SWN wordt uitgelegd hoe SWN dat doet.

7. Verplichtingen van klant
7.1 De klant is in verband met het aangaan van een overeenkomst verplicht de juiste gegevens te verstekken aan SWN, zodat SWN een rechtsgeldige overeenkomst aangaat met de klant. De klant stelt SWN direct per email op de hoogte ingeval van wijzigingen in eerder door hem/haar verstrekte gegevens. Op de verwerking van enige persoonsgegevens door SWN is het privacyreglement van SWN van toepassing.

7.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de methodieken en de aanvullende producten/diensten van SWN behoren uitdrukkelijk en uitsluitend toe aan SWN. Het is de klant niet toegestaan die rechten, noch de door SWN verstrekte gegevens en/of (delen van) de verstrekte kennis of informatie aan derden openbaar te maken, te verhuren, verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SWN. SWN zal die toestemming niet op onredelijke gronden onthouden, noch als die informatie algemeen bekend was, of als gevolg van een gerechtelijke uitspraak openbaar gemaakt moet worden.

8. Ontbinding en beëindiging
8.1 De klant is in verzuim indien hij/zij enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, en niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om deze binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

8.2 Indien betaling van de opdracht na aanmaning daartoe langer dan dertig dagen uitblijft, is SWN gerechtigd de overeenkomst ontbinden. De klant is aansprakelijk voor de daaruit voor SWN voortvloeiende schade.

8.3 In geval van verzuim van de klant is SWN gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan SWN verschuldigde bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en ingeval van geleverde aanvullende producten het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

8.4 SWN is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien sprake is van surséance van betaling of faillissement van de klant, of indien beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de klant wordt gelegd, of indien de klant overlijdt. Alle niet geïncasseerde termijnen over de volledige duur van de cursus worden alsdan direct opeisbaar. SWN zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9. Overmacht
9.1 SWN is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming aan haar kant het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van SWN opgeschort.

9.2 Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door SWN niet mogelijk is en langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

9.3 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, buiten schuld of toedoen van SWN ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in de structuur van het bedrijf, stakingen, zowel bij SWN als bij eventuele toeleveringsbedrijven, oorlog, endemie, pandemie, langdurige ziekte van directie, terroristische dreiging, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen eventuele toeleveringsbedrijven van SWN.

9.4 Indien SWN bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te incasseren of te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

10. Aansprakelijkheid voor schade
10.1. SWN is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van schriftelijk aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van SWN.

10.2. De totale aansprakelijkheid van SWN zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door SWN aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaan-makings-verplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW), danwel het bedrag dat de verzekering van SWN terzake uitkeert.

10.3. SWN is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

11. Annulering en herroeping
11.1 De klant gaat een verplichting aan tot betaling (geheel of in termijnen) voor de gehele duur van de overeenkomst.

11.2 Voor wat betreft de aankoop van aanvullende diensten of producten, kan de klant de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende elke dag ontbinden, door in dat geval binnen één werkdag mondeling met schriftelijke bevestiging te melden, dat de samenwerking dient te stoppen.

12. Klachten
12.1 Via een email kan de klant klachten indienen. De klacht wordt na ontvangst geregistreerd en aan de klant wordt per email bevestigd dat de klacht is ontvangen. De klacht wordt vervolgens zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen vier weken na de ontvangst ervan, in behandeling genomen.

12.2 Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

13. Slotbepaling, toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. Als wordt vastgesteld dat enige in deze leveringsvoorwaarden beschreven bepaling onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is, dan zal deze afgescheiden worden van deze algemene leveringsvoorwaarden en de rest van de leveringsvoorwaarden zal volledig van kracht blijven.

13.2. Deze leveringsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wet en regelgeving. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

13.3. Eventuele geschillen kunnen ook, nadat de klachten procedure is doorlopen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter verbonden aan de Rechtbank Amsterdam.

Laatste versie november 2022
© 2022 SparkWise Nederland B.V.